Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłużania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na każde żądanie zamawiającego

Doświadczenie / 15.05.2024

W ostatnim czasie jeden z naszych Klientów, będący wykonawcą umowy na wykonanie wierceń, badań i sondowań dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod budowę drogi, zwrócił się do nas w związku z wielokrotnym wzywaniem go przez zamawiającego do przedłożenia kontynuacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wezwaniach zamawiający wskazywał, że konieczność przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynika m.in. z faktu prowadzenia robót budowlanych na odcinku drogi, dla którego określone zostały warunki geologiczno-inżynierskie przez naszego Klienta.

Po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentów i stanu prawnego, adwokaci kancelarii przygotowali odpowiedź, w której wskazali na bezzasadność wezwania zamawiającego skutkującą odmową przedłożenia zamawiającemu kontynuacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W treści pisma wskazano przede wszystkim, że:

  • zamawiający nie dokonał zmiany formy zabezpieczenia, pomimo że zgodnie w umową takie prawo mu przysługiwało;
  • zamawiający jako autor umowy był odpowiedzialny za jej treść i ponosił konsekwencje związane z redakcją jej postanowień;
  • postanowienia umowy w zakresie rękojmi były zredagowane w sposób niekorzystny dla zamawiającego, albowiem aby doszło do wydłużenia okresu rękojmi wymaganym było otrzymanie zgody od wykonawcy;
  • celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zabezpieczanie roszczeń zamawiającego w okresie rękojmi, a w związku z jej wygaśnięciem, brak jest podstawy do jego przedłużenia.

Zamawiający uznał argumentację prawników kancelarii i zaniechał wystosowywania dalszych żądań w zakresie przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy prawników kancelarii, Klient nie jest zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kolejny ponad półtoraroczny okres, co pozwoliło mu uniknąć kosztów z tym związanych.