Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości

Aktualność / 01.02.2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (WSA) w wydanym postanowieniu odrzucił skargę na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz Klienta kancelarii, który ze względu na okoliczności faktyczne i prawne był jedynym podmiotem, posiadającym interes prawny w jej zakupie. Skarżący w sporządzonej skardze wywodził swój interes prawny m. in. z faktu, że poprzez wyrażoną przez Radę Miasta zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz Klienta kancelarii, sam został pozbawiony prawa do jej zakupu. Autor skargi twierdził także, że jest wspólnikiem spółki kapitałowej, której przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość, która była przedmiotem zaskarżonej uchwały.

W wydanym postanowieniu WSA wskazał, że skarżący nie posiadał interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały, stąd jego skarga podlegała odrzuceniu. Sąd podniósł, że dla wykazania interesu prawnego do zaskarżenia uchwały Rady Miasta, koniecznym jest wskazanie rzeczywitego i aktualnego interesu prawnego, nie zaś hipotetycznego.

WSA jednoznacznie stwierdził, że nietrafne było powoływanie się na interes majątkowy spółki, której wspólnikiem jest skarżący, gdyż spółka ta jest zupełnie odrębnym od skarżącego podmiotem, wobec czego nie może on przypisywać sobie ewentualnych roszczeń majątkowych jakimi spółka dysponuje w stosunku do nieruchomości.

Ponadto, w wydanym orzeczeniu WSA stwierdził, że w świetle orzecznictwa sadowoadminsitracyjnego art. 231 § 1 k.c. stanowi przepis szczególny o jakim mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co pozwala gminie na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zespołu komunalnego bez obowiązkowego przetargu.