Bieg miesięcznego terminu na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Publikacja / 07.08.2017

Wyrokiem z dnia 17 marca 2016 r., w sprawie o sygn. akt III PK 84/15 Sąd Najwyższy wskazał, iż „miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.) zaczyna biec dopiero, gdy pracodawca uzyskał wiarygodne informacje uzasadniające przekonanie, że pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych”.

Sąd Najwyższy uznał, że sama wiedza pracodawcy, iż pracownik naruszył swój podstawowy obowiązek jest niewystraczająca do rozpoczęcia biegu miesięcznego terminu na rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Sąd Najwyższy podkreślił, że pracodawca działając nie tylko we własnym interesie, ale także w interesie pracownika, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinien uzyskać potwierdzenie, że naruszenie obowiązków pracowniczych miało charakter ciężki, a więc że pracownik działał umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, oraz że jego zachowanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie interesu pracodawcy.