Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Publikacja / 17.10.2019

13 października 2019 r. zaczął funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wobec tego wszystkie polskie spółki handlowe będą musiały zgłosić do rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadanie uprawnień, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności i działania podejmowane przez daną spółkę. W szczególności za beneficjenta rzeczywistego uważa się osobę fizyczną, która posiada na własność więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub dysponuje większą niż 25% liczbą głosów na zgromadzeniu wspólników, jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi co do głosu. W świetle powyższego członkowie zarządów powinni jak najszybciej dokonać weryfikacji celem ustalenia beneficjentów rzeczywistych w zarządzanych przez siebie spółkach.