Czy można zmienić lidera konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia?

Publikacja / 22.01.2019

Zmiana lidera konsorcjum nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy skład samego konsorcjum nie uległ zmianie w stosunku do etapu składania oferty. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 lipca 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 1232/18.

W uzasadnieniu wyroku Izba wskazała, iż zawarcie umowy konsorcjum oparte jest o zasadę swobody umów, a jej konstrukcja opiera się na przyjęciu przez jego członków zobowiązania do współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez podejmowanie oznaczonych w umowie działań. Ponadto, uwzględniając, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, czynności zamawiającego względem pełnomocnika dokonane są skutecznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wobec powyższego, w sytuacji gdy odwołanie wnosi konsorcjum składające się z podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę, a pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum zostało udzielone prawidłowo, stwierdzić należy, iż odwołanie zostało wniesione przez podmiot posiadający do tego legitymację – niezależnie od zmiany podmiotu umocowanego do reprezentacji konsorcjum.