Czy nowe warunki techniczne dla budynków stanowić będą kolejne utrudnienia procesów inwestycyjnych dla deweloperów (cz. II)?

Publikacja / 13.05.2024

Z dniem 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. Wprowadza ono szereg zmian istotnych z punktu widzenia przede wszystkim podmiotów zajmujących się budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym (deweloperów).

W kolejnych publikacjach przedstawiamy pokrótce najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji. Poprzednią publikację znajdziesz tutaj.

Zmiany rozporządzenia dotyczą wymagań w zakresie powierzchni terenów biologicznie czynnych, a mianowicie na działkach budowlanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przychodni, oraz budynków oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako teren biologicznie czynny, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Ponadto, na działkach przeznaczonych pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2 co najmniej 20% jego powierzchni należy urządzić jako teren biologicznie czynny, jeżeli wyższy procent nie wynika z ustaleń MPZP.

Zasadnicze zmiany dotknęły także wymagań technicznych w zakresie placów zabaw i miejsc rekreacji. Plac zabaw dla dzieci dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami wykonuje się w przypadku budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym liczba mieszkań przekracza 20, a także w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni placu zabaw dla dzieci ma znajdować się na terenie biologicznie czynnym. Natomiast miejsce rekreacyjne dostępne również dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w miejsca do wypoczynku, wykonuje się w przypadku budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w którym liczba mieszkań przekracza 20, przy czym co najmniej 30% powierzchni miejsca rekreacyjnego znajduje się na terenie biologicznie czynnym.

Jeśli chodzi o nasłonecznienie placu zabaw, to wprowadzono wymóg nasłonecznienia co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci przez co najmniej 2 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 1 godzina. Wprowadzono wymogi odległości placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów, która wynosi co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów dotyczących odległości miejsc postojowych od okien i granic działek. Wprowadzono także szereg nowych wymogów dotyczących placów zabaw w zakresie konieczności ogrodzenia oraz wymaganych powierzchni placów zabaw uzależnionej od liczby mieszkań w budynku lub zespole budynków, przy czym wprowadzono możliwość podziału placu zabaw dla dzieci na części przy minimalnej powierzchni 50 m2. Wprowadzono wymogi dotyczące wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz możliwości wykonania placu zabaw na stropodachu oraz określono wyjątki od obowiązku wykonywania placu zabaw.