Czy nowe warunki techniczne dla budynków stanowić będą kolejne utrudnienia procesów inwestycyjnych dla deweloperów (cz. III)?

Publikacja / 20.05.2024

Z dniem 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. Wprowadza ono szereg zmian istotnych z punktu widzenia przede wszystkim podmiotów zajmujących się budownictwem mieszkaniowym wielorodzinnym.

Pierwszą publikację z tego cyklu znajdziesz tutaj, natomiast drugą znajdziesz tutaj.

Wprowadzono nowe unormowanie dotyczące minimalnej powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, który powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2, jednakże dopuszczono wydzielenie lokalu użytkowego o mniejszej powierzchni użytkowej, jeżeli znajduje się on na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej i posiada bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku. Od ogólnej zasady wprowadzono także dwa wyjątki, tj. w zakresie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono lokal użytkowy oraz w budynkach, dla których przed dniem 1 sierpnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu lub zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Ustawodawca rozszerzył zakres pojęcia pomieszczeń higienicznosanitarnych, do którego dodano pomieszczenia dostosowane i przeznaczone wyłącznie do karmienia i przewijania dzieci oraz pomieszczenia dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. Rozszerzono także wymogi dotyczące wydzielania pomieszczeń dostosowanych i przeznaczonych wyłącznie do karmienia i przewijania dzieci oraz pomieszczeń dostosowanych i przeznaczonych do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami.

Ustawodawca wprowadził nowe wymagania dotyczące konieczności montowania oddzielenia pionowego w postaci stałej przegrody o określonych parametrach między balkonami sąsiednich lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdujących się na jednej płycie balkonowej oraz miedzy stykającymi się loggiami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wprowadzono obowiązek zapewnienia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych o określonych parametrach i umiejscowieniu, przy czym wprowadzono możliwość spełnienia tego wymogu w postaci budynku gospodarczego, altany lub wiaty.

Wprowadzono wymóg izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 37 dB w przypadku drzwi wejściowych do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem. Wprowadzono także wymagania akustyczne dla ścian wewnętrznych i stropów oddzielających lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jak dla przegród między lokalami mieszkalnymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym określone w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach.

Nowe regulacje stosuje się dla wszystkich inwestycji, chyba że dla zamierzenia inwestycyjnego przed 1 sierpnia 2024 r.:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.