Czy warto zawierać ugody i na jakich zasadach?

Doświadczenie / 04.03.2021

Adwokaci Kancelarii reprezentowali Klienta będącego właścicielem galerii handlowych, w postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty ponad 15 mln złotych tytułem pełnego odszkodowana za rozwiązanie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, umowy najmu zawartej na czas określony. Można powiedzieć, że postępowanie zakończyło się pełnym sukcesem, bowiem w wyniku zawartej ugody mediacyjnej Klient zapłacił na rzecz najemcy kwotę łączną ok. 200 tys. złotych.

Najemca, występując na drogę postępowania sądowego dowodził, że w wyniku bezprawnego rozwiązania kilku umów najmu lokali użytkowych w galerii handlowej poniósł łączną szkodę w kwocie ponad 15 mln złotych. Kwota obejmowała zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści. Dodatkową komplikację w sprawie stanowiło uzyskanie przez najemcę postanowienia o zabezpieczeniu powództwa na pełną kwotę roszczenia, co uwzględniając fakt, że Klient posiadał niespłacony kredyt na budowę galerii, prowadziło do jego szybkiego wypowiedzenia przez bank. Zespół prawników Kancelarii najpierw zmuszony był zaskarżyć postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa, następnie wesprzeć Klienta w rozmowach z bankiem w zakresie utrzymania umowy kredytu, później zaś zająć się argumentacją zmierzającą do wykazania, że to nie z winy Klienta nastąpiło rozwiązanie umów najmu.

W wyniku długotrwałego postępowania sąd ostatecznie uchylił postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, bank nie wypowiedział kredytu, uznając, że wzmocnienie zabezpieczeń jest wystarczające do kontynuacji umowy, a sąd orzekający w I instancji zaproponował stronom oddanie sprawy do mediacji. W wyniku wyjaśnienia pewnych kwestii spornych na etapie postępowania zabezpieczającego oraz dzięki argumentacji prawnej przedstawionej przez prawników Kancelarii w trakcie mediacji, strony zawarły ugodę, na podstawie której Klient zapłacił najemcy kwotę ok. 75 razy mniejszą niż ta, która była objęta żądaniem pozwu. Klient uznał to rozstrzygnięcie za pełny sukces Kancelarii.