Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Doświadczenie / 21.02.2024

Radcowie prawni kancelarii opracowali, dostosowany do indywidualnych potrzeb naszego Klienta, regulamin pracy wraz z niezbędnymi i wymaganymi załącznikami.

Klient początkowo zwrócił się do nas o pomoc jedynie w uaktualnieniu przepisów wewnątrzzakładowych stosowanych w zakładzie pracy. Po dokonaniu analizy obowiązujących u Klienta regulacji oraz stosowanych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zaproponowaliśmy szereg rozwiązań organizacyjno-prawnych, które nie tylko ulepszą organizację pracy, ale też spowodują zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem.

Sprawa dotyczyła jednej z większych spółek geologicznych w Polsce.

Przygotowanie regulaminu pracy, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta, poprzedzone zostało szczegółową i rzetelną analizą sposobu organizacji pracy, stosowanych dotychczas przez Klienta rozwiązań organizacyjnych, a zakończyło się zaproponowaniem kilku możliwych dedykowanych mu rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracowników i rozliczania ich czasu pracy.

Przy wsparciu radców prawnych kancelarii Klient wybrał najlepsze z możliwych rozwiązań, które następnie zostały wdrożone w życie.

Zaproponowane rozwiązania, w zakresie wprowadzenia nowych, dotychczas niestosowanych w zakładzie pracy systemów czasu pracy, pozwolą zmniejszyć koszty zatrudnienia poprzez wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy. Pozwoli on Klientowi bardziej elastycznie planować czas pracy pracowników pracujących w terenie, a tym samym pozwoli uniknąć pracy w godzinach nadliczbowych.

Poza wprowadzeniem nowego systemu czasu pracy, zaproponowaliśmy również Klientowi wprowadzenie tzw. „ruchomej organizacji czasu pracy” dla niektórych grup pracowników. To z kolei pozwoli Klientowi na bardziej elastyczne planowanie pracy i umożliwi uniknięcie konsekwencji prawnych z tytułu naruszenia przez pracownika doby pracowniczej, a co istotniejsze zmniejszy koszty zatrudnienia, bowiem pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia za tzw. „puste godziny nadliczbowe”.

Doświadczenie i pełne zaangażowanie radców prawnych kancelarii w realizację tego projektu pozwoliły Klientowi dostosować organizację pracy do faktycznych potrzeb. Co więcej, dzięki podjętym działaniom nastąpiła optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w Spółce.