Dobrze sformułowana umowa z medycyną pracy pozwoli pracodawcy uniknąć problemów

Doświadczenie / 19.06.2024

Radcowie prawni kancelarii przygotowali na prośbę naszych Klientów, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb postanowienia do umów o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej nad ich pracownikami.

Początkowo problem dotyczył jednego z naszych Klientów – dużej firmy budowlanej, działającej nie tylko na terenie Polski, ale i poza granicami kraju, a następnie okazało się, że z podobnym problemem zgłosił się do nas kolejny Klient – duża firma działająca w branży geologicznej.

Problemy, z jakimi zgłosili się do nas Klienci wymagały od radców prawnych wprowadzenia do już obowiązujących umów albo do projektów umów, postanowień które zabezpieczałyby ich interesy, jako pracodawców.

W przypadku jednego z Klientów okazało się bowiem, że brak odpowiednich postanowień w umowie zawartej z jednostką medycyny pracy spowodował opóźnienie w poinformowaniu tego Klienta, o fakcie nieuzyskania, przez jednego z pracowników skierowanych na badania okresowe, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Takie zaniechanie mogło spowodować negatywne skutki prawne, bowiem dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1.000 do 30.000 złotych.

W celu wyeliminowania powyższego ryzyka po stronie naszych Klientów, przygotowaliśmy postanowienia umowne nakładające na jednostki medycyny pracy obowiązki polegające na konieczności niezwłocznego informowania pracodawców o fakcie nieuzyskania przez badanego pracownika orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy. Zaproponowane przez nas zmiany zostały w całości wdrożone do umów.

Solidne doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców pozwala nam na rekomendowanie bezpiecznych rozwiązań prawnych dla naszych Klientów.