Doradztwo w postępowaniu przetargowym – sukces przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie skargi na orzeczenie KIO w sprawie przetargu o wartości blisko 200 mln. zł

Doświadczenie / 26.10.2023

Klient będący jednym z wiodących na podkarpaciu przedsiębiorców z branży infrastrukturalnej, startując w przetargu na wykonanie zamówienia publicznego o niebagatelnej wartości (blisko 200 mln. złotych), zwrócił się do Kancelarii z prośbą o reprezentację w sprawie dotyczącej wykluczenia go z postępowania przetargowego.

Rzecz dotyczyła odpowiedzi na pytanie zawarte w dokumencie JEDZ o treści: „Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?”. Klient zgodnie z własnym przekonaniem i posiadaną wiedzą, udzielił na nie odpowiedzi przeczącej. Zamawiający, po dokonaniu analizy całości oferty i dokumentów złożonych w toku postepowania, uznał, że oferta Klienta była najkorzystniejsza. Konkurencyjny wykonawca, który również startował w tym przetargu, odwołał się od decyzji zamawiającego do Prezesa KIO, wskazując, że Klient złożył w dokumencie JEDZ nieprawdziwe oświadczenie w zakresie kar umownych naliczonych w związku z realizacją poprzedniej inwestycji publicznej, co stanowiło podstawę do jego wykluczenia. Na poparcie swoich twierdzeń wykonawca ten powołał niekompletne, często niepodpisane dokumenty, z których wynikało, że poprzedni inwestor wszczął postępowanie reklamacyjne dotyczące naliczania kar umownych, powołując się na podstawy prawne, z których w jego ocenie mógłby dochodzić kar umownych. Klient, jak również zamawiający, w toku postępowania odwoławczego pozyskali dodatkowe oświadczenia od poprzedniego inwestora, z których wynikało, iż do naliczenia kar umownych finalnie nie doszło. Pomimo tego KIO uwzględniła odwołanie w części, tj. w zakresie zarzutu dotyczącego wprowadzenia zamawiającego w błąd, uznając, że Klient rzeczywiście został obciążony karami umownymi w ramach poprzedniej inwestycji. Prawnicy Kancelarii złożyli skargę od wyroku KIO w części uwzględniającej odwołanie, zarzucając m.in. naruszenie przepisów postępowania dotyczących oceny dowodów oraz ustalenia stanu faktycznego. Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił argumentację prawników Kancelarii, potwierdzając tym samym, iż w związku z realizacją poprzedniej inwestycji Klient nie został obciążony żadnymi karami umownymi, a tym samym złożył w JEDZ oświadczenie zgodne z prawdą i nie wprowadził zamawiającego w błąd.

Dzięki powyższemu wyrokowi Sądu Okręgowego, Klient będzie mógł wykonać zadanie publiczne o wartości blisko 200 mln. złotych, jak również nabyć cenne doświadczenie i referencje uprawniające do startowania w przetargach publicznych o jeszcze większej wartości.

Wsparcie i pomoc w postępowaniach przetargowych to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem realizować.