Istotne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek

Publikacje / 23.07.2019

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Wynikają one z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Nowe przepisy dotyczą kwestii między innymi rezygnacji ostatniego członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej. Ponadto nowelizacja wprowadziła możliwość przeprowadzenia głosowania pisemnego w odniesieniu do uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Wprowadzone zmiany regulują również kwestie dotyczące wypłaty dywidendy oraz reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w likwidacji.