Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Publikacja / 28.03.2018

W dniu 15 marca b. r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która w sposób zasadniczy zmieniła m. in. sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. Po 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. Dokumenty te będzie można zgłosić bezpośrednio i bezpłatnie do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych – bez pośrednictwa Sądu, bądź odpłatnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sądu używając formularza Z-30.

Ponadto przedmiotowa nowelizacja wprowadziła kilka zupełnie nowych obowiązków związanych z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej daty obowiązkowo należy składać dwa dodatkowe dokumenty tj. oświadczenie członków zarządów o adresie do doręczeń oraz listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibą członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, a w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.