Istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora

Publikacja / 20.06.2017

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 6471 k.c. wprowadzająca istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora.

Pierwszą zmianą w przepisie jest wprowadzenie w istocie dwóch sposobów powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. I tak, inwestor odpowie w przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca przedłoży mu szczegółowy zakres swoich robót przed przystąpieniem do ich wykonywania (a inwestor w ciągu 30 dni nie wyrazi sprzeciwu w formie pisemnej), jak również w przypadku, gdy inwestor i wykonawca określili w umowie zawartej w formie pisemnej szczegółowy zakres robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. W porównaniu do aktualnego stanu prawnego – po nowelizacji art. 647k.c., nie będzie wymagana zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeśli podwykonawca i szczegółowy zakres robót zostały określone w umowie między inwestorem, a wykonawcą.  

Kolejną istotną zmianą, jest uszczegółowienie odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia, która została ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy między inwestorem a wykonawcą.

Ostatecznie przesądzono także, że zarówno zgłoszenie podwykonawcy, jak i sprzeciw inwestora, powinny przyjąć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym postanowienia art. 6471 k.c. będą stosowane odpowiednio także do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.