Kiedy należy zgłosić roszczenie związane z wadą przedmiotu najmu?

Doświadczenie / 24.10.2018

Kancelaria reprezentowała z sukcesem Klienta, będącego właścicielem galerii handlowych, w procesach związanych z rozliczeniem stosunku najmu po jego zakończeniu.

Przedmiotem sporu z jednej strony były roszczenia o zapłatę zaległego czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych, natomiast z drugiej strony powództwem wzajemnym i potrąceniem objęte były roszczenia najemców z tytułu zwrotu nadpłaconych kwot czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. Wszystkie te problemy rozstrzygane były w związku z rozwiązaniem przez wynajmującego umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W sporze sądowym prawnicy Kancelarii wykazali, że wynajmujący miał prawo wypowiedzieć umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze względu na zaległości najemców w płaceniu czynszu najmu i innych opłat.

Druga kwestia, która także została definitywnie rozstrzygnięta, dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej wynajmującego wobec najemców w związku z remontem obiektu w częściach wspólnych galerii. Jak wykazało postępowanie dowodowe, faktycznie w częściach wspólnych galerii był prowadzony remont i rozbudowa, przy czym czynności z tym związane były wykonywane zasadniczo nocą, w dni ustawowo wolne od pracy, oraz częściowo w godzinach pracy galerii. Roboty budowlane wiązały się z uciążliwościami po stronie najemców, przy czym w trakcie trwania stosunku najmu, żaden z nich nie wystąpił z żądaniem obniżenia czynszu.

W tej kwestii sąd również podzielił stanowisko prawników Kancelarii, że galeria w związku z jej remontem i rozbudową, nie została zamknięta, zatem najemcy prowadzili w tym czasie działalność gospodarczą, więc zobowiązani byli do zapłacenia czynszu najmu. Inną kwestią było, uwzględniając zasadę ekwiwalentności świadczeń, wykazanie, że w związku z remontem i rozbudową, przedmiot najmu miał wadę, co uzasadniało zgłoszenie roszczenia o obniżenie czynszu. Zgłoszenie to jednak powinno nastąpić w odpowiednim czasie i być zredagowane w odpowiedni sposób. Sformułowanie go dopiero w powództwie wzajemnym było spóźnione, bowiem od rozwiązania umowy i wydania wynajmującemu lokalu po zakończeniu najmu upłynął okres jednego roku.

Jak wykazał żmudny proces rozliczeniowy pomiędzy wynajmującym a najemcami, pewne kwestie prawne należy artykułować i dokonać jeszcze na etapie przedsądowym.