Końcowy sukces w sprawie przeciwko GDDKiA

Aktualności / 14.06.2013

W dniu 23 maja 2013 r. przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie zapadł wyrok oddalający apelację Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku zasądzającego w całości dochodzone pozwem wynagrodzenie wynoszące ponad pół miliona złotych za zrealizowane prace w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu drogi krajowe A4 (E40) Jędrzychowice – Korczowa od km 561+357 do km 565+454”.

Orzekający w sprawie Sąd Apelacyjny podtrzymał w całości ustalenia Sądu I Instancji w zakresie zaistnienia solidarnej odpowiedzialności inwestora (GDDKiA) za zobowiązania podwykonawcy, o której mowa w art. 647(1) K. c.

Istotną w sprawie okolicznością był fakt, że podwykonawca ten nie miał pisemnej zgody GDDKiA na realizację powierzonego mu zakresu robót.

Klienta w tej sprawie reprezentowała adwokat Małgorzata Wojciechowska.