Koronawirus a prawo pracy

Publikacja / 18.03.2020

W dniu 8 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirusa), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 374). Na mocy art. 3 tej ustawy pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 (koronawirusowi) może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie, jednakże zaleca się potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. W poleceniu pracodawca powinien oznaczyć czas pracy wykonywanej w formie zdalnej. Do obowiązków pracodawcy, należy zapewnienie pracownikowi niezbędnego sprzętu do pracy zdanej. Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej.

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia poszczególnym pracownikom świadczenia pracy w formie pracy zdalnej, powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom w miejscu wykonywania pracy. Należy zatem w miejscu pracy wdrożyć stosowne procedury zapobiegania oraz przeciwdziałania COVID-19 (koronawirusowi), w szczególności należy zwrócić uwagę na zalecenia wydane w tym zakresie przez Światową Organizację Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.