Korzystna ugoda w sprawie roszczeń związanych z montażami instalacji fotowoltaicznych

Doświadczenie / 22.05.2024

Radcowie prawni kancelarii reprezentowali Klienta działającego w branży fotowoltaicznej w sporach sądowych dotyczących roszczeń związanych z wadami oraz nienależytym wykonaniem montaży instalacji fotowoltaicznych, doprowadzając do ugodowego zakończenia sprawy na korzystnych dla Klienta warunkach.

W ramach współpracy ze swoim kontrahentem w latach 2019-2021 Klient realizował montaże instalacji fotowoltaicznych na rzecz klientów kontrahenta. Realizowane przez Klienta prace zostały odebrane oraz rozliczone w relacji z kontrahentem, niemniej jednak po upływie długiego okresu od zakończenia współpracy, kontrahent Klienta rozpoczął kierowanie względem Klienta szeregu roszczeń mających wynikać z wadliwości wykonanych przez Klienta montaży oraz braku usunięcia istniejących w ocenie kontrahenta wad. Kontrahent kierował do Klienta liczne noty obciążeniowe oraz wezwania do zapłaty.

Kontrahent finalnie zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, wytaczając przeciwko Klientowi dwa powództwa. Podstaw odpowiedzialności Klienta kontrahent upatrywał alternatywnie w reżimie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Klient zdecydował się powierzyć radcom prawnym kancelarii reprezentację w obu sprawach.

We współpracy ze służbami merytorycznymi Klienta prawnicy kancelarii dokonali szczegółowej analizy całości dokumentacji, w tym korespondencji prowadzonej pomiędzy stronami, zarówno w toku współpracy, jak i po jej zakończeniu, w tym m.in. dokumentacji i korespondencji dotyczącej odbiorów oraz zgłaszania wad przez kontrahenta Klienta.

Kolejno, radcowie prawni dokonali analizy prawnej w zakresie wszystkich podnoszonych przez kontrahenta podstaw odpowiedzialności Klienta. W tym zakresie argumentowali m.in., że w ramach łączącego strony stosunku zobowiązaniowego Klient nie przyjął na siebie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi prawnicy kancelarii bazując na szczegółowej analizie stanu faktycznego, niezależnie od argumentacji dotyczącej niezasadności stanowiska co do występowania wad, przedstawili także obszerną argumentację związaną również z brakiem dochowania przez kontrahenta będącego przedsiębiorcą wymogów związanych z terminami oraz sposobem zgłaszania wad, a tym samym utratą uprawnień do dochodzenia roszczeń w oparciu o ten reżim odpowiedzialności.

Mając w perspektywie długoletnie procesy sądowe, wiążące się z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, strony zdecydowały się podjąć rozmowy ugodowe.

W trakcie prowadzonych rozmów ugodowych radcowie prawni kancelarii zadbali o to, aby ugodą objąć nie tylko roszczenia będące przedmiotem toczących się pomiędzy stronami postępowań sądowych, ale również o to, aby ugoda definitywnie i kompleksowo regulowała kwestie wszystkich ewentualnych roszczeń kontrahenta względem Klienta.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w sprawę i prowadzone rozmowy ugodowe, Klient nie tylko zakończył spory sądowe, ale również zyskał bezpieczeństwo i pewność, że w przyszłości kontrahent nie będzie kierował względem niego dalszych roszczeń związanych z wykonanymi montażami instalacji fotowoltaicznych.