Nabycie wierzytelności wynikających z umowy kredytu oraz przeniesienie zabezpieczeń na rzecz podmiotu niebędącego bankiem

Doświadczenie / 24.06.2022

Adwokaci oraz radcy prawni Kancelarii świadczyli na rzecz Klienta usługi prawne obejmujące kompleksowe wsparcie w skomplikowanym oraz wieloetapowym projekcie związanym z transakcją nabycia przez Klienta od banku wierzytelności wynikającej z umowy kredytu oraz przeniesienia wszystkich zabezpieczeń ustanowionych uprzednio na rzecz banku na zabezpieczenie spłaty kredytu. Wartość transakcji oscylowała w granicach 100 mln. złotych.

Sprawa miała o tyle nietypowy i złożony charakter, że dotyczyła kredytu, który został udzielony w przeszłości przez konsorcjum kilku banków (tzn. została zawarta umowa i kredyt został w całości wypłacony kredytobiorcy), zaś Klient – nabywca pozostawał podmiotem niebędącym bankiem. Powyższe implikowało liczne wątpliwości wynikające z charakteru prawnego umowy kredytowej oraz przepisów prawa bankowego, w myśl których udzielającym kredytu bankowego może być tylko podmiot o prawnym statusie banku lub inny podmiot ustawowo uprawniony do udzielania kredytów. Koniecznym do rozstrzygnięcia pozostawało m.in. czy na rzecz podmiotu niekwalifikowanego (niebędącego bankiem) możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków banku wynikających z umowy kredytu, czy też dopuszczalna jest inna konstrukcja prawna, taka jak m.in. przelew wierzytelności kredytowej na inny podmiot. Wielowątkowej analizy wymagały również kwestie dotyczące możliwości przeniesienia licznych zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie spłaty kredytu, obejmujących m.in. hipoteki, zastawy rejestrowe, cesje wierzytelności na zabezpieczenie, umowy poręczenia, czy też inne umowy nienazwane, takie jak m.in. umowy podporządkowania czy umowy wsparcia.

Prawnicy kancelarii przeprowadzili kompleksową analizę co do prawnych możliwości przeprowadzenia transakcji w sposób optymalny dla Klienta i zabezpieczający jego interesy, a następnie opiniowali niezbędne umowy i przygotowywali wymaganą dokumentację, prowadzili w imieniu Klienta negocjacje, doprowadzili do zawarcia umów oraz ich wykonania. W całym procesie Kancelaria czuwała nad jego prawidłowym i zgodnym z prawem przebiegiem.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu Kancelarii oraz ekspertów, naszemu doświadczeniu i znajomości aspektów cywilistycznych, korporacyjnych i podatkowych, cały proces przebiegł zgodnie z oczekiwaniami Klienta i został sfinalizowany w satysfakcjonujący go sposób.