Nie zawsze pracownik ma rację przed sądem pracy

Doświadczenie / 01.02.2023

Prawnicy Kancelarii reprezentowali jedną z większych firm z branży logistycznej w Polsce południowo-wschodniej w sporze sądowym z pracownikiem, z którym rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony. Pracownik w związku ze zwolnieniem go z pracy domagał się od pracodawcy (naszego Klienta) zasądzenia odprawy pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Dzięki pomocy Kancelarii sprawa zakończyła się pełnym sukcesem – czyli oddaleniem powództwa pracownika przeciwko Klientowi.

Pracownik zwolniony z pracy domagał się zasądzenia odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Przed sądem wykazywał, że pracodawca nie wskazał mu przyczyny rozwiązania umowy pracę, a on sam ocenił, że jego zwolnienie było związane z sytuacją geopolityczną i związanymi z tym problemami większości firm w branży transportowej. Powyższe w ocenie pracownika przemawiało za tym, że przyczyną jego zwolnienia musiały być tzw. przyczyny ekonomiczne leżące po stronie jego pracodawcy.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu naszego zespołu i prześledzeniu historii zatrudnienia pracownika, a przede wszystkim dogłębnemu zbadaniu powodów, jakie legły u podstaw jego zwolnienia i precyzyjnemu ustaleniu okoliczności towarzyszących wręczaniu pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę, wykazaliśmy przez sądem, że podstawową przyczyną jaka doprowadziła do zwolnienia pracownika z pracy była przyczyna leżąca po jego stronie, a polegająca na naruszaniu jego podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd w całości podzielił argumentację zaprezentowaną przez naszych prawników w toku postępowania sądowego, dzięki czemu powództwo zostało oddalone.

Klient nie tylko nie musiał wypłacać pracownikowi odprawy pieniężnej, ale i wygrał sprawę w kontekście wizerunkowym, bowiem wykazał, że osoby naruszające swoje obowiązki pracownicze nie mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie w jego firmie.

Jak wskazuje powyższy przypadek, nie zawsze chodzi o pieniądze i wysokość odprawy, niekiedy większe znaczenie ma wygrana wizerunkowa, która w przyszłości może wpływać na kształtowanie relacji pracodawca – pracownik.