Niekiedy zawarcie korzystnej ugody sądowej jest ważniejsze

Doświadczenie / 14.02.2023

Radcy prawni naszej Kancelarii reprezentowali jedną z największych firm z branży budowlanej, realizującą kontrakty poza granicami RP, w sprawie sądowej toczącej się przed sądem okręgowym (ze względu na wartość przedmiotu sporu), która dotyczyła roszczeń byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dzięki naszej pomocy sprawa zakończyła się dla Klienta zawarciem korzystnej ugody sądowej.

Pracownik wystąpił przeciwko naszemu Klientowi o zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za cały nieprzedawniony okres jego zatrudnienia poza granicami kraju.

Po prześledzeniu historii zatrudnienia pracownika przedstawiliśmy w toku postępowania sądowego argumenty dotyczące braku zasadności dochodzonych przez niego roszczeń, z uwagi na pełnioną funkcję kierownika jednostki organizacyjnej naszego Klienta. Przedstawiona przez nas argumentacja przyczyniła się do zawarcia przez strony, korzystnej dla naszego Klienta, ugody sądowej i tym samym wyeliminowania długotrwałego procesu sądowego z udziałem świadków i biegłych sądowych.

Klient nie tylko uniknął żmudnego procesu sądowego, ale i zakończył sprawę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Osiągnięcie sukcesu w tej sprawie było możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu naszego zespołu, naszemu doświadczeniu w sporach sądowych oraz profesjonalnemu podejściu do każdej sprawy.