Nowelizacja przepisów prawa pracy

Publikacja / 31.01.2017

Z początkiem roku weszły w życie liczne zmiany w przepisach prawa pracy, które mają istotne znaczenie dla obu stron stosunku pracy.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła m.in. łagodniejsze wymogi wobec pracodawców w zakresie ustalania warunków wynagradzania w formie regulacji wewnątrzzakładowych, przewidując obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, nie zaś 20, jak dotychczas.

Zmiany dotyczą także zasad wystawiania pracownikom świadectw pracy. W przypadku kontynuacji zatrudnienia pracownika na podstawie innej (nowej) umowy, pracodawca ma ustawowy obowiązek wystawienia świadectwa pracy dopiero po zakończeniu ostatniej z umów wiążących go z pracownikiem, chyba że pracownik wystąpi z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze wystawienie świadectwa pracy, np. po zakończeniu jednej w umów terminowych, po której zatrudnienie jest kontynuowane w ramach kolejnej umowy. Przepisy wykonawcze do kodeksu pracy wprowadziły także nowe szczegółowe zasady dotyczące treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania, jak również ustaliły pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Dodatkowo, zaktualizowane przepisy prawa pracy przewidują, że umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownikom łącznie z obowiązkiem wyliczenia się, musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezwykle doniosłe znaczenie, zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców, mają zmiany w zakresie terminów ustawowych, w których pracownicy uprawnieni są do wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, jak również żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy o pracę. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 264 kodeksu pracy, terminy te przedłużono odpowiednio z 7 i 14 dni do aż 21 dni. Z jednej strony nakłada to na pracodawcę obowiązek prawidłowego pouczenia pracownika o przysługujących mu uprawnieniach, w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, z drugiej zaś strony może powodować u pracodawcy nieco dłużej trwający stan niepewności  co do skorzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień. Jednocześnie, dla pracowników jest to niewątpliwie zmiana bardzo korzystna, gdyż umożliwia spokojne rozważenie skierowania sprawy do sądu pracy, jak również efektywne wykorzystanie tego wydłużonego okresu do znalezienia pomocy u profesjonalnych pełnomocników, co niewątpliwie ma duże znaczenie w każdym procesie pracowniczym.