Nowy limit dla płatności firmowych dokonywanych przez rachunek bankowy

Publikacja / 14.11.2016

Zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następować powinno za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł. Transakcje w walutach obcych przeliczane będą na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Jedną z konsekwencji niezastosowania się do ustawowych limitów będzie brak możliwości podatnika zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Obecnie limit ten wynosi 15 tys. euro.