Odwrotne obciążenie VAT w robotach budowlanych

Publikacje / 23.01.2017

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT została objęta większość robót budowlanych. Odwrotne obciążenie VAT polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Stanowi to odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty podatku VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług.

Wykonana usługa podlega rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • usługobiorca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT;
  • usługodawca jest podatnikiem niekorzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (do weryfikacji po otrzymaniu faktury);
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (do weryfikacji przy każdej usłudze oddzielnie).

W celu uniknięcia/zminimalizowania ryzyka podatkowego związanego z niewłaściwym określeniem zakupionej usługi od 1 stycznia 2017r. należy wymagać od usługodawców umieszczania na fakturach symbolu PKWiU wykonanej usługi. Zaleca się też umieszczenie odpowiedniego zapisu na protokołach odbioru w celu prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Dla wykonawców wskazanym jest umieszczenie w umowie z podwykonawcą zapisu przenoszącego odpowiedzialność za prawidłową klasyfikacje oraz określenie kodu PKWiU na podwykonawcę.