PGNiG nalicza karę za nieodebrany wolumen gazu. Sąd stwierdza – kara się nie należy

Doświadczenie / 10.07.2024

Sprawa, którą w dniu 5 lipca 2024r. rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Kielcach, jako sąd I instancji, dotyczyła dosyć nietypowego przypadku.

Otóż, spółka, którą prawnicy kancelarii reprezentowali w procesie sądowym, w 2019r. rozpoczęła działalność gospodarczą o charakterze wydobywczym. W tym też roku, 19 grudnia zawarła z PGNiG umowę kompleksową wraz z aneksem na dostarczanie gazu w okresie 1 roku, począwszy od 1 stycznia 2020r.

W pierwszym kwartale 2020r. spółka prowadziła działalność gospodarczą, a zatem odebrała zamówiony wolumen gazu, przekraczając zakładane w aneksie ilości. Niestety, w związku z pandemią Covid-19 rynek zbytu na surowiec wydobywany przez spółkę został całkowicie zamrożony, co oznaczało konieczność częściowego zwolnienia pracowników, wstrzymania wydobycia i tym samym zawieszenia działalności.

Ze względu na przebieg pandemii, liczne obostrzenia oraz sytuację na rynkach zbytu, spółka do końca 2020r. nie wznowiła działalności i tym samym nie odebrała zamówionej ilości gazu.

W takiej sytuacji PGNiG naliczył karę umowną za nieodebrany wolumen i wystąpił z wezwaniem do zapłaty, a następnie na drogę postępowania sądowego przeciwko spółce. Spółka natomiast powierzyła prowadzenie sprawy sądowej prawnikom naszej kancelarii.

Wszelkie próby ugodowe pomiędzy stronami zakończyły się fiaskiem. PGNiG zakwestionował stanowisko prawników kancelarii, że spółka działała w uwarunkowaniach siły wyższej, która to okoliczność miała bezpośredni wpływ na nieodebranie zamówionej ilości gazu.

Dostawca gazu twierdził, że w takich okolicznościach, gdy spółka kilka miesięcy prowadziła działalność trudno ustalić jakie przyczyny faktycznie zaważyły na podjęciu decyzji o zawieszeniu działalności.

Argumentacja prawników kancelarii zmierzała również do wykazania, że postanowienia umowy nie dają podstaw w takich okolicznościach do naliczenia kary umownej, a na pewno nie w kwocie ok. 1 mln zł. Adwokaci i radcowie prawni podnosili również szereg okoliczności związanych z prawnymi aspektami dochodzenia kar umownych.

Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił w całości powództwo PGNiG. Ponieważ orzeczenie zapadło na posiedzeniu niejawnym, czekamy na jego uzasadnienie, o którym będziemy informować. Nie jest to jedyna sprawa o kary umowne, których zapłaty żąda PGNiG, więc warto poznać argumentację sądu.