Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie o zapłatę

Aktualność / 14.06.2016

W związku z brakiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie oraz wobec wiążącego strony zapisu na sąd polubowny, kancelaria działając imieniem Klienta wystąpiła do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z powództwem o zapłatę.

Wartość roszczenia wynosi około 275.000,00 złotych.