Przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji

Publikacje / 28.11.2016

Sąd Okręgowy w P. VI Wydział Pracy na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne ujęte w formie pytania o następującej treści: „Czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa (art. 231 k.p.) stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1011 § 1 k.p.), która została zawarta z poprzednim pracodawcą.”

Sąd Najwyższy stwierdził, że artykuł 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.

Zdaniem Sądu Najwyższego umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie uzupełnia treści umowy o pracę i nie jest możliwe przyjęcie, że do tej umowy znajduje zastosowanie art. 231 k.p. Skutek przejścia z art. 231 k.p. nie obejmuje bowiem praw i obowiązków wynikających z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych, choćby były z nim związane. Nie jest dopuszczalne rozszerzające interpretowanie art. 231 § 1 k.p. Racjonalne jest założenie polegające na tym, że to nowy pracodawca powinien decydować o związaniu przejętego pracownika zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Bowiem powody jakie zdecydowały o jej zawarciu z poprzednim pracodawcą mogą nie mieć dla niego żadnego znaczenia.