Przesłanki wystąpienia solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Publikacja / 27.09.2016

W wyroku z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt: I CSK 149/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że tolerowanie obecności podwykonawców na placu budowy, czy też odbieranie wykonanych przez nich robót zakłada dorozumianą zgodę inwestora na solidarną z wykonawcą odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zgoda inwestora na zatwierdzenie podwykonawcy może zostać wyrażona w sposób wyraźny bądź konkludentny, tj. przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (art. 60 k.c.) oraz, że za takie zachowanie można uznać tolerowanie przez inwestora obecności podwykonawców na placu budowy.