RODO a przedłużenie terminu sądowego

Publikacje / 17.10.2018

W postanowieniu z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 493/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że reorganizacja związana z dostosowaniem działalności wnioskodawcy do wymagań RODO jest wystarczającą przesłanką uprawdopodobniającą brak winy, a tym samym stanowi podstawę do przywrócenia stronie termin do dokonania czynności procesowej.

W omawianej sprawie skarżąca wspólnota mieszkaniowa nie wykonała wezwania sądu administracyjnego do przedłożenia dokumentów, w tym umowy o powierzeniu zarządu. W wyniku bezskutecznego terminu reprezentujący skarżącą wspólnotę zarządca wniósł o jego przywrócenie. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w spółce trwa reorganizacja związana z dostosowaniem działalności zarządcy do wymagań RODO. W trakcie reorganizacji została zagubiona teczka z umowami o zarządzanie. Dokumenty zostały odnalezione, ale zakreślony przez sąd termin już upłynął.

Odnosząc się do okoliczności podanych przez stronę skarżącą we wniosku o przywrócenie terminu, sąd administracyjny uznał, że stanowią one wystarczającą przesłankę uprawdopodobniającą brak winy w terminie. Omawiane postanowienie odbiega od ukształtowanej linii orzeczniczej, w myśl której jedynie okoliczności całkowicie niezależne i nieprzewidywalne uzasadniają ocenę braku winy strony w uchybieniu terminu w rozumieniu art. 86 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.