Rozliczenia w ramach inwestycji budowlanej w relacji podwykonawca – inwestor

Doświadczenie / 17.03.2023

Zespół Kancelarii z sukcesem wspierał spółkę z branży produkcyjnej w procesie dokończenia i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie powierzchni magazynowych. Wsparcie obejmowało m.in. dokonanie rozliczenia podwykonawców robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji. Jedna z takich spraw znalazła finał na sali sądowej. Dochodzona w sprawie kwota stanowić miała wynagrodzenie za wykonane przez podwykonawcę roboty dodatkowe (wykraczające poza pierwotnie zaakceptowany przez inwestora zakres umowy podwykonawczej).

Generalny wykonawca robót budowlanych realizując inwestycję w znacznej mierze korzystał z usług podwykonawców, a jedynie w niewielkim zakresie realizował roboty samodzielnie, na co zasadniczo uzyskał zgodę inwestora. Jeden z podwykonawców, podczas realizacji robót dotyczących zagospodarowania terenu, zgłosił generalnemu wykonawcy potrzebę wykonania robót dodatkowych związanych między innymi z koniecznością umocnienia podłoża. Podwykonawca wskazał, iż generalny wykonawca ustnie zlecił mu wykonanie w/w robót, zaś podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane miało nastąpić później, a finalnie w ogóle nie nastąpiło. Po wykonaniu robót dodatkowych podwykonawca wystąpił do generalnego wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, ten jednak odmówił zapłaty. W związku z tym podwykonawca skierował roszczenie na drogę postępowania sądowego, pozywając zarówno generalnego wykonawcę, jak i Klienta. Podstaw odpowiedzialności Klienta podwykonawca upatrywał w przepisach regulujących solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, względnie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie podzielił w całości argumentację radców prawnych Kancelarii w zakresie braku podstaw do przypisania inwestorowi odpowiedzialności solidarnej za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane, wynikającej z art. 647¹ KC, z uwagi na brak uprzedniego zgłoszenia robót dodatkowych inwestorowi. Sąd przyjął również argumentację prawników Kancelarii odnośnie żądań opartych na przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu, którzy podnosili, że roszczenie to stawiło modyfikację pierwotnego żądania, która w postępowaniu gospodarczym jest niedopuszczalna. Od powyższego wyroku Sądu Okręgowego, powód złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Ten zaś utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, w pełni popierając stanowisko zaprezentowane w toku postępowania przez prawników Kancelarii.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu Kancelarii w prawie inwestycyjnym, Klient uniknął ryzyka podwójnej wypłaty wynagrodzenia za te same roboty budowlane (na rzecz generalnego wykonawcy oraz na rzecz podwykonawcy).