Skuteczna reprezentacja inwestora w sporze z wykonawcą

Aktualność / 23.05.2018

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił w przeważającej części apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oddalającego powództwo o zapłatę skierowane przeciwko Klientowi kancelarii – inwestorowi. W omawianej sprawie inwestor obciążył wykonawcę karą umowną za zwłokę w realizacji umów, a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu kar umownych z wierzytelnością wykonawcy, wynikającą z wystawionych faktur. Przyjęta przez prawników kancelarii strategia procesowa i podniesiony zarzut potrącenia okazał się skuteczny. W toku postępowania wykazane bowiem zostało, że przyczyna niedochowania terminów umownych leżała po stronie wykonawcy i nigdy nie doszło do zmiany terminów realizacji spornych umów, na co w całokształcie okoliczności faktycznych sprawy, zwróciły uwagę sądy obu instancji.

Powyższy wyrok jest prawomocny.