Skuteczna reprezentacja wynajmującego w sporze z najemcą

Aktualność / 24.08.2018

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podzielił pogląd prawny prezentowany w toku postępowania przez prawników kancelarii, zgodnie z którym jeżeli najemca uiścił czynsz w okresie występowania wady przedmiotu najmu, skuteczne domaganie się zwrotu jego odpowiedniej części może nastąpić wyłącznie w okresie roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu (art. 677 k.c.) i brak jest podstaw do stosowania w tym przypadku art. 118 k.c.

Omawiane orzeczenie zapadło w nietypowym stanie faktycznym, w którym wynajmujący wypowiedział najemcy umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, a następnie najemca złożył oświadczenie w którym zażądał obniżenia czynszu na podstawie przepisu art. 664 § 1 k.c. za okres, w którym upatrywał istnienia wad lokalu.

W wydanym wyroku Sąd II instancji przesądził, że świadczenie spełniane jako czynsz w okresie wykonywania obowiązków z umowy najmu w wysokość wyższej niż należna (np. wskutek obniżenia czynszu za czas trwania wad lokalu) nie może być kwalifikowane w kategorii „świadczenia nienależnego” w myśl art. 410 k.c., bowiem mieści się w ramach pojęcia „nadpłaconego czynszu” w rozumieniu art. 677 k.c., który stanowi lex specialis wobec ogólnych przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Niniejsze orzeczenie jest prawomocne.