Skuteczność doręczenia zastępczego przesyłki sądowej

Publikacje / 05.07.2017

W dniu 16 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie oznaczonej sygn. akt III CZP 105/16, w której stwierdził, że doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualny adres oraz imię i nazwisko odbiorcy.

Powyższa uchwała została podjęta na kanwie sprawy, w której referendarz sądowy nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności uznając, że przesyłka wysłana na nazwisko panieńskie pozwanej została doręczona prawidłowo. Sąd Najwyższy podkreślił, iż doręczenie pisma stronie lub uczestnikowi postępowania pod wadliwym adresem lub błędnym imieniem i nazwiskiem odbiorcy nie może zostać uznane za dokonane, niezależnie od źródła lub przyczyny błędu. Także znajomość innych określeń, które mogłyby identyfikować stronę czy uczestnika postępowania, jest niewystarczająca dla uznania skuteczności doręczenia, jeśli przesyłka nie wskazuje aktualnych danych adresowych oraz oficjalnego imienia i nazwiska odbiorcy.