Skutki stwierdzenia nieważności decyzji – pozwolenie na budowę

Publikacje / 12.01.2018

W dnia 6 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II OSK 2766/15, w którym wskazał, iż stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, bowiem decyzje te pozostają ze sobą w ścisłym związku oraz dotyczą tego samego zamierzenia inwestycyjnego.

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę inwestycji, bez względu na jego przyczyny, powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania naprawczego w stosunku do tej inwestycji, które powinno zakończyć się wydaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3 lub 4, 5 Prawa Budowlanego. Brak wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie skutkuje niemożliwością przeprowadzenia tego postępowania, a to powoduje, że na gruncie pozostanie obiekt zrealizowany z naruszeniem przepisów prawa bez możliwości uzyskania decyzji naprawiającej ten stan rzeczy.

Powyższe rozstrzygniecie Naczelnego Sadu Administracyjnego, niewątpliwie będzie miało istotne znaczenie dla inwestorów, którzy w trakcie użytkowania zrealizowanej już inwestycji spotkają się ze stwierdzeniem nieważności pozwolenia na budowę.