Specjalizacje

Obsługa prawna pracodawców

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem dużych i średnich przedsiębiorców. W zakresie tej specjalizacji mieszczą się:

 • bieżące wsparcie prawne w sprawach pracowniczych, w tym w interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy oraz w sprawach spornych;
 • stała obsługa prawna działów HR oraz innych komórek organizacyjnych funkcjonujących w obszarze prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia polityki zatrudnienia zgodnej z obowiązującymi przepisami, uwzględniające dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacyjnych pracodawcy rekomendacje dotyczące optymalnych form zatrudnienia (zatrudnienie pracownicze, praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne i kontrakty menedżerskie, outsourcing pracowniczy);
 • kompleksowe wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z prawem delegowaniu pracowników do pracy za granicą oraz w zatrudnianiu cudzoziemców;
 • doradztwo w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem;
 • kompleksowe audyty dokumentacji pracowniczej prowadzone w celu oceny zgodności dokumentacji z obowiązującym prawem, obejmujące wskazanie nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń oraz propozycje najkorzystniejszych, bezpiecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów;
 • kompleksowe audyty przepisów wewnątrzzakładowych z zakresu prawa pracy, które uwzględniają wskazanie naruszeń i nieprawidłowych zapisów, dedykowane propozycje rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa prawnego;
 • kompleksowe audyty organizacyjne przedsiębiorstwa przeprowadzane w celu przygotowania optymalnych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej, zarządzania i zatrudniania pracowników;
 • opracowanie, opiniowanie oraz wdrażanie wewnątrzzakładowych przepisów z zakresu prawa pracy wymaganych przez obowiązujące prawo (w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pracy zdalnej) oraz innych dokumentów wprowadzanych przez pracodawcę, takich jak regulaminy projektów racjonalizatorskich czy regulaminy konkursów prowadzonych przez pracodawcę;
 • pomoc w opracowaniu projektów umów o pracę i umów dodatkowych, wymaganych przez prawo informacji dla pracowników oraz innych dokumentów pracowniczych;
 • przygotowanie propozycji umów o zakazie konkurencji, umów o podnoszenie kwalifikacji oraz umów o zachowaniu poufności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracodawcy;
 • wsparcie pracodawcy w kontaktach i prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi, zarówno na etapie wdrażania przepisów wewnątrzzakładowych, jak i podczas wyjaśniania spornych kwestii powstałych na tle stosowania tych przepisów;
 • wsparcie prawne w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uwzględniające opiniowanie możliwości prawnych rozwiązania powstałego sporu oraz sporządzanie projektów porozumień lub protokołów rozbieżności;
 • opracowanie i wdrażanie procedur antymobbingowych połączone ze wsparciem pracodawcy w zakresie badania zjawiska mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania pracowników w zatrudnieniu;
 • kompleksowe wsparcie w zakresie RODO i innych regulacji dotyczących danych osobowych w zatrudnieniu, polegające przede wszystkim na opracowaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur oraz niwelowaniu skutków ich naruszenia;
 • przygotowanie i wdrażanie procedur zapewniających ochronę informacji poufnych pracodawcy;
 • wsparcie prawne w postępowaniach dotyczących wypadku przy pracy na etapie przedsądowym oraz w ramach postępowania sądowego;
 • pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji zakładu pracy oraz w bezpiecznym przeprowadzeniu procesu przejęcia pracowników w związku z przekształceniami zakładu pracy;
 • reprezentacja pracodawców w sporach powstałych na tle stosunku pracy oraz w innych sporach związanych z zatrudnieniem przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach mediacyjnych i ugodowych;
 • wsparcie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, uwzględniające przede wszystkim składanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, odpowiadanie na zalecenia oraz wdrażanie zaleceń pokontrolnych, a także pomoc w procesie związanym z odwołaniem od decyzji organów kontrolnych na etapie administracyjnym i sądowoadministracyjnym;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym szkoleń wewnętrznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracodawcy.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Audyt przepisów wewnątrz-
zakładowych

Audyt dokumentacji pracowniczej

Audyt organizacyjny przedsiębiorstwa pracodawcy

Szkolenia z zakresu prawa pracy

Beata Kucięba

radca prawny

Beata Kucięba

Justyna Węgrzyn

radca prawny

Justyna Węgrzyn

Dobrze przygotowany regulamin pracy pozwoli pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia

Radcowie prawni kancelarii opracowali, dostosowany do indywidualnych potrzeb naszego Klienta, regulamin pracy wraz z niezbędnymi i wymaganymi załącznikami. Klient początkowo zwrócił się do nas o pomoc jedynie w uaktualnieniu przepisów wewnątrzzakładowych stosowanych w zakładzie pracy. Po dokonaniu analizy obowiązujących u Klienta regulacji oraz stosowanych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, zaproponowaliśmy szereg rozwiązań organizacyjno-prawnych, które nie […]

1 2 3

Niekiedy zawarcie korzystnej ugody sądowej jest ważniejsze

Radcy prawni naszej Kancelarii reprezentowali jedną z największych firm z branży budowlanej, realizującą kontrakty poza granicami RP, w sprawie sądowej toczącej się przed sądem okręgowym (ze względu na wartość przedmiotu sporu), która dotyczyła roszczeń byłego pracownika o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Dzięki naszej pomocy sprawa zakończyła się dla Klienta zawarciem korzystnej ugody sądowej. […]

1 2 3

Nie zawsze pracownik ma rację przed sądem pracy

Prawnicy Kancelarii reprezentowali jedną z większych firm z branży logistycznej w Polsce południowo-wschodniej w sporze sądowym z pracownikiem, z którym rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony. Pracownik w związku ze zwolnieniem go z pracy domagał się od pracodawcy (naszego Klienta) zasądzenia odprawy pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy