Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Aktualność / 04.06.2018

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Miasta wyrażającą zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości na rzecz Klienta kancelarii.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumentację oraz stanowisko prezentowane przez prawników kancelarii, że skarga winna ulec odrzuceniu, bowiem skarżący nie posiadał legitymacji skargowej, z uwagi na okoliczność, iż warunkiem koniecznym dla dopuszczalności zaskarżenia uchwały Rady Miasta jest występowanie rzeczywistego i aktualnego interesu prawnego, nie zaś jedynie hipotetycznego. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił również, iż Sąd I instancji trafnie przyjął, że art. 231 § 1 k.c. stanowi przepis szczególny, o jakim mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co pozwala gminie na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego bez obowiązkowego przetargu.