Sukces przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Aktualności / 09.07.2018

Sąd Okręgowy w Krakowie podzielił w całości stanowisko prawników kancelarii wyrażone w apelacji wniesionej w imieniu pozwanego i przyjął, że od wypłaconego z opóźnieniem wynagrodzenia premiowego, które na skutek późniejszych ustaleń okazało się bezzasadne, powodowi nie przysługuje roszczenie o odsetki w wysokości ustawowej, nawet jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpiła na podstawie faktury uprzednio zaakceptowanej przez pozwanego. Uznając świadczenie powoda o zapłatę wynagrodzenia za nienależne, Sąd I instancji był zobowiązany przyjąć, iż było ono niewymagalne, a co za tym idzie, że od takiego świadczenia nie można domagać się odsetek.

Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.