Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie

Aktualność / 17.12.2018

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, przyjmując za zasadną w całości argumentację prezentowaną przez adwokatów i radców prawnych naszej kancelarii. W przedmiotowej sprawie tytuł wykonawczy stanowiła zawarta w 2014 r. ugoda sądowa, na podstawie której gmina zobowiązała się do przeniesienia na rzecz reprezentowanej przez kancelarię Spółki własności nieruchomości za uzgodnionym w ugodzie wynagrodzeniem o wartości około 1 mln złotych. Ugoda została zawarta celem uregulowania stanu własnościowego nieruchomości w związku z przekroczeniem granic gruntów w toku realizacji inwestycji budowlanej.

Sąd I instancji w całości zaaprobował argumentację, iż w przedmiotowej sprawie zachodził przypadek realizacji roszczeń cywilnoprawnych wynikających z art. 231 k.c., a zatem przypadek, w którym nie znajdują wprost zastosowania przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulujące kwestie zbywania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Wyrok jest nieprawomocny, kancelaria oczekuje na jego pisemne uzasadnienie.