Sukces w sprawie dotyczącej odpowiedzialności inwestora

Aktualności / 27.12.2016

Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę kwoty ponad 500 tys. zł. Sąd nie podzielił stanowiska powoda, który w toku procesu usiłował wykazać odpowiedzialność naszego Klienta (inwestora) wobec niego za zobowiązania nieuregulowane przez drugiego pozwanego (wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na zlecenie inwestora). Powód próbował oprzeć swoje roszczenia na kilku różnych podstawach prawnych: wynikających z odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy robót budowlanych, bezpodstawnego wzbogacenia, a także poręczenia. Żadna z nich nie znalazła uznania.

Sąd słusznie przyjął, że powoda nie można uznać za podwykonawcę robót budowlanych, skoro jedynie dostarczał na budowę pewne materiały budowlane, bez jednoczesnego wykonywania prac budowlanych lub montażowych. Tym samym Sąd podzielił aktualnie wiodącą linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, który odpowiedzialność z art. 6471 k.c. traktuje bardzo restrykcyjnie, ograniczając ją do odpowiedzialności wobec podmiotu faktycznie wykonującego pewien zakres robót na budowie.

Także pozostałe podstawy, na których powód oparł swoje żądania, Sąd uznał za nietrafione i nie wykazane w toku procesu. Sąd stwierdził również, że do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść pozwanego, przyczynił się jego pełnomocnik, formułując w toku procesu szeroką argumentację prawną, którą Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia w zdecydowanej większości podzielił.