Sukces w sprawie o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Aktualność / 20.07.2016

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym oddalone zostało powództwo wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko tej spółce, reprezentowanej przez kancelarię, o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Sąd oddalając powództwo uznał w szczególności, że żądając uchylenia uchwały na drodze sądowej, powód winien wykazać istnienie przesłanek ustawowych niezbędnych do uchylenia uchwały, zgodnie z art. 249 k.s.h., przy czym wykazanie to powinno być konkretne i spójne. Nie wystarczy samo postawienie zarzutów naruszenia dobrych obyczajów, czy też działania w celu pokrzywdzenia wspólnika, ale konieczne jest precyzyjne wskazanie jakie dobre obyczaje zostały rzekomo naruszone, a także udowodnienie w jaki sposób do tych naruszeń rzeczywiście doszło.

Jest to kolejna ze spraw toczących się pomiędzy tymi samymi podmiotami, z których wszystkie zakończyły się pozytywnym wynikiem dla spółki reprezentowanej przez naszą kancelarię.