Sukces w sprawie o zadośćuczynienie

Aktualność / 25.05.2017

Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo wniesione przeciwko Klientowi kancelarii o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postaci rozstroju zdrowia powoda w związku z realizacją umowy o roboty budowlane.

Powód (osoba fizyczna) domagał się zapłaty na jego rzecz zadośćuczynienia na podstawie art. 443 k.c. w związku z nienależytym wykonaniem przez Klienta (spółkę) obowiązków umownych, wynikających z umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Klientem a spółką, w której powód sprawował funkcję prezesa zarządu.

Oddalając powództwo, Sąd wskazał na brak przesłanek – zwłaszcza adekwatnego związku przyczynowego – warunkujących odpowiedzialność Klienta. Co więcej Sąd nie znalazł podstaw do przyjęcia, iż w niniejszej sprawie powód wykazał fakt zaistnienia bezprawnego zdarzenia szkodzącego, nakierowanego przeciwko osobie samego powoda.

W tym kontekście na uwagę zasługuje stanowisko Sądu, zgodnie z którym nienależyte wykonanie postanowień umownych, wynikających z kontraktu łączącego spółki kapitałowe nie może stanowić podstawy do skorzystania z roszczeń odszkodowawczych w reżimie odpowiedzialności kontraktowej przez powoda, będącego osobą fizyczną, niezależnie od faktu, iż był on prezesem, tudzież wspólnikiem, jednej z tych spółek – strony umowy o roboty budowlane.