Sukces w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za nadzór inwestorski

Aktualność / 27.03.2019

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, utrzymującego w mocy nakaz zapłaty zasądzający na rzecz Klienta kancelarii kwotę 61.500,00 zł wraz z odsetkami. Przedmiotowa kwota stanowiła wynagrodzenie za świadczenie usług polegających na zarządzaniu budową oraz nadzorze inwestorskim w związku z realizowaną przez pozwanego inwestycją.

Niniejsze orzeczenie zapadło w sprawie, w której strony, po zakończeniu realizacji pisemnej umowy obejmującej I etap inwestycji, zawarły kolejną, tym razem ustną umowę o świadczenie usług, ustalając miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Zarówno Sąd I, jak i II instancji podzielił stanowisko prezentowane przez prawników kancelarii, że strony skutecznie zawarły ustną umowę o świadczenie usług, bowiem przepisy prawa nie zastrzegają żadnej szczególnej formy do jej zawarcia.