Sukces w sprawie zapłaty za wykonane roboty budowlane

Aktualność / 14.08.2017

Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił powództwo wniesione przez Klienta kancelarii o zapłatę kwoty ponad 170.000,00 zł. za realizowane przez niego roboty budowlane.

Powód domagał się zapłaty w związku z wykonanymi, na podstawie zawartej umowy, robotami budowlanymi na rzecz pozwanego (jednostki samorządu terytorialnego).

W niniejszej sprawie powód nie był w stanie dostarczyć pozwanemu (inwestorowi) oświadczeń podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia wskazujących, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania wobec nich zostały uregulowane. Przedłożenie oświadczeń było umownym warunkiem wypłacenia powodowi wynagrodzenia.

Sąd uwzględniając roszczenie powoda, podzielił argumenty przedstawione przez prawników kancelarii i uznał, że takiego zapisu nie należy interpretować literalnie, a powód może wykazać swoją wierzytelności także za pomocą innych dokumentów.

.