Sukces w sprawie rozliczeń umowy o roboty budowlane

Aktualność / 13.06.2017

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r. oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 80.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii. Pomiędzy stronami została zawarta umowa o roboty budowlane, jednak w związku z wykonaniem prac dodatkowych, powód domagał się od pozwanej Spółki zapłaty kwoty dochodzonej pozwem. Swoje roszczenie powód uzasadniał koniecznością wykonania prac, nieprzewidzianych wprost w umowie, które w jego ocenie były niezbędne do kompleksowej realizacji zamierzenia budowlanego inwestora. Wykonanie przez stronę powodową robót dodatkowych wiązało się z ryzykiem niezachowania terminów wynikających z postanowień umownych. Pomimo tego powód nigdy nie zwracał się do Klienta kancelarii o ich przesunięcie. Pomiędzy stronami sporu nie zostały sporządzone żadne aneksy obejmujące dodatkowe roboty. Wobec powyższego pozwana Spółka naliczyła, a następnie dokonała potrącenia z wynagrodzenia należnego powodowi kar umownych, zastrzeżonych na wypadek nieterminowego wykonania zobowiązania.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Sąd Okręgowy w całości przychylił się do stanowiska zaprezentowanego w toku postępowania przez prawników kancelarii. W uzasadnieniu Sąd orzekający wskazał, że powód będąc profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego winien liczyć się z obowiązkiem terminowego wykonania zarówno robót wynikających bezpośrednio z umowy, jak również tych dodatkowych, których konieczność pojawiła się w toku realizacji inwestycji. Sąd uznał także, że powód nie przedstawił jakichkolwiek dowodów, które wykazałyby, że nieterminowe wykonanie prac nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. W konsekwencji Sąd doszedł do przekonania, że pozwana Spółka w pełni zasadnie naliczyła kary umowne i dokonała ich potrącenia.