Sukces w sprawie związanej z emisją obligacji

Aktualności / 13.10.2016

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 października 2016 r. oddalił powództwo w stosunku do Klienta, którego w procesie sądowym reprezentowali prawnicy kancelarii.

Sąd orzekający uznał, iż żądanie zapłaty kwoty 84.750.000,00 zł. wraz ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2011 r., w związku z podpisaną pomiędzy stronami umową sprzedaży wierzytelności jest niezasadne wobec dokonania przez Klienta skutecznej emisji obligacji oraz związanej z tym konwersji wierzytelności.