Tajemnica firmy pod większą ochroną

Publikacja / 31.10.2018

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637) wprowadza większą ochronę tajemnicy firmy. Powyższa nowela, wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

W wyniku nowelizacji znika ograniczenie, że zakaz ujawniania informacji poufnych firmy obowiązuje pracownika przez trzy lata po ustaniu stosunku pracy. Nowelizacja rozszerza też sankcje za dopuszczenie się tego rodzaju deliktu, a gdyby kwalifikował się nadto jako przestępstwo, przedawnienie roszczenia o odszkodowanie nie może skończyć się później niż z upływem lat 20 od jego popełnienia. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony firm w Unii Europejskiej, ustanowienie jednolitego minimalnego standardu tej ochrony oraz prowadzenie przez przedsiębiorców polityki uczciwej konkurencji.