Treść świadectwa pracy po zmianie przepisów

Publikacje / 23.05.2023

Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2023 poz. 912), wprowadzono zmiany w zakresie nowych treści, jakie powinny znaleźć się w wydawanym pracownikom po tej dacie świadectwie pracy.

Zgodnie z treścią zmienionego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, pracodawcy mają obowiązek zamieszczać w nim następujące, nowe informacje na temat:

  • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • zwolnienia pracownika od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • okresu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Wszystkie wskazane powyżej zmiany weszły w życie od dnia 23 maja 2023 r.

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło też nowy wzór świadectwa pracy. Zgodnie z utrwaloną praktyką i stanowiskami prezentowanymi w doktrynie, tego wzoru nie można dowolnie modyfikować, poprzez pominięcie niektórych z wymaganych tym wzorem elementów.  

Nie oznacza to, że pracodawca musi korzystać ze wzoru świadectwa pracy załączonego do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, bowiem można opracować „własny” wzór, który jednak musi zawierać wszystkie elementy wymagane ww. rozporządzeniem i KP.