Umowa przedwstępna a prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Publikacja / 10.10.2017

W wyroku z dnia 12 lipca 2017 r., wydanym w sprawie sygn. akt II OSK 2316/16, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął problem prawny mający istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie nabywania i zabudowy nieruchomości. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.), tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wynikać również ze stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

NSA jednoznacznie zakwestionował niekorzystną dla inwestorów wykładnię przepisów, w myśl której prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie można skutecznie wywodzić z umów przedwstępnych, a wyłącznie z umów mających charakter obligacyjny i definitywny. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zawężanie stosunków zobowiązaniowych wyłącznie do kategorii „obligacyjnych umów definitywnych”, nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Jednocześnie, NSA podkreślił, że prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wynikać z każdego stosunku zobowiązaniowego, pod warunkiem, że przewiduje w swojej treści uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.