Wady przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki

Doświadczenie / 08.11.2023

Prawnicy Kancelarii z sukcesem reprezentowali Klienta, tj. spółkę będącą renomowanym producentem nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, w sporze sądowym dotyczącym zwrotu zaliczki w kwocie blisko 75 tys. euro.

W związku z prowadzoną działalnością Klient zawarł umowę, której przedmiotem pozostawał zakup, dostawa oraz montaż specjalistycznego urządzenia przemysłowego do przetapiania materiałów, które odpowiadać miało ścisłej specyfikacji oraz parametrom określonym w umowie. Przed dostarczeniem do siedziby Klienta, urządzenie miało zostać poddane kompleksowej renowacji. Kontrahent Klienta nie wywiązał się z umowy, bowiem w umówionym terminie dostarczył Klientowi wyłącznie pewne elementy składające się na cały przedmiot umowy, które nie odpowiadały umówionym parametrom i znajdowały się w stanie, który uniemożliwiał dokonanie odbioru, a następnie przystąpienie do montażu, instancji oraz uruchomienia i bezpiecznego eksploatowania.

Pomimo prób polubownego rozwiązania sporu, w tym wyznaczenia kontrahentowi terminu do doprowadzenia urządzenia do prawidłowego stanu, i to terminu korzystniejszego niż wynikający umowy, finalnie wobec braku osiągnięcia porozumienia, Klient złożył kontrahentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zażądał zwrotu zaliczki oraz skorzystał z uprawnienia do zatrzymania urządzenia do czasu zwrotu dotychczas uiszczonych kwot.

Kontrahent odmówił zwrotu zaliczki, twierdząc, że to Klient nie wywiązał się z harmonogramu usunięcia wad, który imieniem Klienta miał zostać uzgodniony przez jednego z jego pracowników, a tym samym uniemożliwił doprowadzenie urządzenia do stanu zgodnego z umową w związku z rękojmią za wady fizyczne rzeczy.

Sprawa trafiła przed Sąd Okręgowy w Rzeszowie, który podzielił stanowisko kontrahenta Klienta i oddalił powództwo o zwrot zaliczki.

Prawnicy Kancelarii wnieśli apelację od niekorzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sądu I instancji, w której podnieśli m.in. że świadczenie, które zaoferował kontrahent w ogóle nie odpowiadało świadczeniu, na które strony się umówiły, więc w zasadzie nie mogło być mowy o wykonaniu umowy, jak również, że pracownik Klienta nie był umocowany do składania w jego imieniu wiążących oświadczeń woli, a tym samym przedstawiane przez niego propozycje rozwiązania sporu, nie mogły skutkować modyfikacją umowy łączącej strony, w tym zmianą umówionych terminów jej wykonania i usunięcia wad. Argumentacja ta zyskała aprobatę sądu II instancji, który dodatkowo wobec złożonego w apelacji wniosku, przeprowadził postępowanie dowodowe z udziałem biegłego. Sporządzona w sprawie opinia w przedmiocie stanu technicznego urządzenia, która potwierdziła stanowisko Klienta prezentowane w postępowaniu.

W sprawie zapadł prawomocny wyrok, w którym powództwo Klienta zostało uwzględnione w całości. W związku z korzystnym zakończeniem sprawy, Klient uzyskał możliwość wyegzekwowania zwrotu uprzednio zapłaconej zaliczki.

Dla zespołu Kancelarii to kolejna sprawa, w której z sukcesem dla Klienta wykorzystaliśmy nasze dotychczasowe doświadczenie w sprawach spornych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.