Ważne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości zajętych infrastrukturą liniową

Publikacje / 19.07.2018

W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 50/17, Sąd Najwyższy przesądził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 2, poz. 6), własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa, nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

Podjętą uchwałę należy oceniać jako istotną z punktu widzenia dochodzenia roszczeń przez właścicieli nieruchomości zajętych infrastrukturą przesyłową, gdyż odrzuca ona możliwość powstania służebności gruntowej z mocy ustawy – jako konstrukcję nieznaną prawu polskiemu (za wyjątkiem możliwości nabycia takiej służebności w drodze jej zasiedzenia). Uchwała nie pozostaje jednak w sprzeczności z ugruntowaną linią orzeczniczą korzystną dla przedsiębiorców przesyłowych, zgodnie z którą jest możliwe nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego (jego poprzednika prawnego) służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w drodze zasiedzenia przed datą wprowadzenia do Kodeksu cywilnego instytucji służebności przesyłu (tj. do dnia 3 sierpnia 2008 r.). Należy również pamiętać, że uchwała nie odnosi się do nieruchomości, które w momencie uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych nie stanowiły własności Skarbu Państwa.